7 θέσεις διδακτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ωρωπού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

praΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως 8 μήνες, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων – ωρομίσθιου διδακτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για την υλοποίηση τμημάτων μουσικής παιδείας και εικαστικών.Ειδικότερα, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 • Μία [1] θέση Καθηγητή Μουσικής (πιάνο και θεωρητικά) 
 • Μία [1] θέση Καθηγητή Μουσικής (πιάνο) 
 • Μία [1] θέση Καθηγητή Μουσικής (ειδικότητα θεωρητικά) 
 • Μία [1] θέση Καθηγητή Μουσικής (ειδικότητα  μοντέρνα  κρουστά –  ντραμς) 
 • Μία [1] θέση Καθηγητή Μουσικής  (ειδικότητα εγχόρδων – κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα) 
 • Μία [1] θέση Καθηγητή Μουσικής  (ειδικότητα  χάλκινων πνευστών) 
 • Μία [1] θέση Καθηγητή  Εικαστικών  (ειδικότητα  προσχολικής  αγωγής) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχει).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και  λήξη).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν: α) έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. β) έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή  οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.δ) έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. στ) έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 6. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 8. Αποδεικτικά εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται στον ιστότοπο του Δήμου http://www.oropos.gov.gr/ και συγκεκριμένα στη διαδρομή Προκηρύξεις.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 ατόμα στη Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ανά την επικράτεια
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας ΠΕ Αρχαιολόγου στο δήμο Μεγαλόπολης
Μενού