21 εργάτες στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 33

images1Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι ένα (21) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΚΜ.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουνέως 22-11-2013 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Κεντρική Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
2. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ.λ.π.).
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για υποψηφίους χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια Α΄ Επιπέδου ή Α2 Επιπέδου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στο Δήμου Ιλίου
Προηγούμενο άρθρο
Επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2000 νέους για νέα επιχείρηση
Μενού