22 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 133

CartoonKidsΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ανακοινώνει  την πρόσληψη, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, συνολικά είκοσι δυο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη, ΤΚ 17121, (τηλ. επικοινωνίας: 2132025918) Υπεύθυνη κα Στασινοπούλου Βασιλική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξη (6) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας (από 20-11-2013 έως και 25-11-2013) και ώρες 8.30 έως 14.30. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: στην υπηρεσία στην διεύθυνση neasmyrni.gr.

dimino_2013_kpdd

Μενού