5 θέσεις στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 59

5Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στη Νέα Σκιώνη» & «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Καλλιθέα» του Δήμου Κασσάνδρας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  •  Μια (1) θέση ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
  • Δυο (2) θέσεις ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑ ΠΕ
  • Μια (1) θέση ΔΑΣΚΑΛΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ ή ΔΕ
  • Μια (1) θέση ΔΑΣΚΑΛΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ- ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένειας (τηλ. επικοινωνίας: 23740-23997).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
9 θέσεις στο Δήμο Δάφνης- Υμηττού
Προηγούμενο άρθρο
74 θέσεις στα ΕΛ.ΤΑ στο Νομό Αττικής
Μενού