Θέση Εργασίας Καθηγητή στο ΤΕΙ Καβάλας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

empregoΤο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Δασοπονία και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου για την διδασκαλία μαθήματος «Υδρολογικά Μοντέλα και Γεωπληροφορική για τη Διαχείριση των Λεκανών Απορροής» στα αγγλικά.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες

pinakas8

 Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ (ee.teikav.edugr).

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα :
  • Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
  • Πρόσβασης εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία ΓΗ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς, 65404 έως και την Δευτέρα 02-12-2013.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462 308.

 

Μενού