Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 51

PLHROFORIK;HΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (5) Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Πληροφορικής, για την κατασκευή του Δικτύου Πληροφόρησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS 295381 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ04580064. 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι Δικαιούχος της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (Α.Ε.Ε.), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Πληροφορικής, για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κατασκευή του Δικτύου Πληροφόρησης στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα των
αναγκών του Υποέργου 8: «Διαμόρφωση του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ».

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι  κατασκευή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αφορά στην κατασκευή Δικτύου Πληροφόρησης και  συγκεκριμένα μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την επεξεργασία των στοιχείων που θα καταχωρούν οι σχολικές μονάδες σε διάφορες θεματικές ενότητες και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών.

Η δομή του Δικτύου θα είναι η ακόλουθη:

α. Τοπικό Επίπεδο: Η καταχώριση των δεδομένων των σχολείων θα γίνεται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με τη χρήση των ατομικών κωδικών που έχουν στο sch.gr.

β. Επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των σχολείων της περιφέρειάς τους.

γ. Επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (Ε.Π.Κ.) έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των σχολείων της περιφέρειάς τους.

δ. Κεντρικό Επίπεδο: Το Ι.Ε.Π. και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) έχουν πρόσβαση στα δεδομένα όλων των σχολείων της χώρας.

Η βάση δεδομένων του Δικτύου θα κατασκευαστεί ώστε να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ και ΔΕ, και των Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων της χώρας. Η βάση δεδομένων θα κατασκευαστεί με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης και (στατιστικής) αξιοποίησης των δεδομένων από τα στελέχη της εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.
Η δομή του Δικτύου Πληροφόρησης θα είναι ανοιχτή και ευέλικτη ώστε να μπορεί να διευρύνεται και να εμπλουτίζεται με θεματικές περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος του ΥΠΑΙΘ.

Η κατασκευή του Δικτύου Πληροφόρησης θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο ιστότοπο που θα υποδειχθεί από το ΙΕΠ.

Τα παραδοτέα του έργου είναι:

α) η κατασκευή μιας βάσης δεδομένων με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, που θα υποδειχθούν από την Επιστημονική Επιτροπή της Πράξης,

β) η διασφάλιση της πρόσβασης στα τέσσερα ως άνω επίπεδα των στελεχών της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και
γ) η σύνταξη Οδηγού χρήσης.

Η εξέλιξη των εργασιών του έργου τους θα προκύπτει με την υποβολή μηνιαίων ατομικών εκθέσεων πεπραγμένων στις οποίες θα αποτυπώνεται το συγκεκριμένο έργο-ενέργειες που έχουν ατομικά υλοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης.

Στη μηνιαία ατομική έκθεση πεπραγμένων θα επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα τα ημερολόγιο ωριαίας ανά μήνα απασχόλησης.

Οι μηνιαίες ατομικές εκθέσεις πεπραγμένων θα συνοδεύονται από πιστοποίηση των ανθρωποωρών απασχόλησης με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ΙΕΠ και θα παραλαμβάνονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης, αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης βεβαιώνει την καλή εκτέλεση και παραλαβή παραδοτέων.

Το αρμόδιο όργανο του Ι.Ε.Π για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των αναδόχων έχει δικαίωμα να τους προσκαλεί σε συσκέψεις, κατά τις οποίες οι ανάδοχοι έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν αναλυτικά την πρόοδο υλοποίησης του έργου τους και να συμμορφώνονται στις παρατηρήσεις του Ι.Ε.Π.

Τόπος εκτέλεσης του έργου των αναδόχων ορίζονται τα γραφεία του Ι.Ε.Π. στην Αθήνα, επί της οδού Τσόχα αρ. 36.
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εκτελούν το έργο τους σύμφωνα με τις ανάγκες και το νομικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σε ώρες που θα καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο του Ι.Ε.Π. για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου τους και δεν θα ξεπερνούν τις εκατόν σαράντα (140) ώρες μηνιαίως.

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (Ι.Ε.Π.), που μπορεί μόνος αυτός να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.
Το Ι.Ε.Π. δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί και να τα διαθέτει χωρίς προηγούμενη άδεια του αντισυμβαλλομένου. Με την υπογραφή της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος (ανάδοχος) μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου του στο Ι.Ε.Π., ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο των πέντε (5) συνεργατών θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2013 (ημερομηνία λήξης της Πράξης).
Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και των Υποέργων, δύναται η επέκταση – ανανέωση της σύμβασης έως τη λήξη της επέκτασης της Πράξης, εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.

4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το περιγραφόμενο έργο για κάθε έναν ξεχωριστά απασχολούμενο, ανέρχεται έως του ποσού των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €) ανά ανθρωποώρα συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά Φ.Π.Α και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και δεν μπορεί συνολικά να υπερβεί το ποσό των χιλίων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (1.960,00) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά Φ.Π.Α και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος για τον καθένα απασχολούμενο ξεχωριστά θα αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα  πρόσκληση και όσα ειδικότερα ορισθούν στη σύμβαση.

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος δύναται να γίνεται τμηματικά και σωρευτικά υπό τους εξής όρους:
 
α) μετά από πιστοποίηση των ανθρωποωρών απασχόλησης από το ΙΕΠ και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής παραδοτέων του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου,
 
β) την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό της Πράξης,
 
γ) την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, στην περίπτωση που απαιτείται.
Το Ι.Ε.Π. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ των Αναδόχων.

5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ .

Απαραίτητα Προσόντα

Α. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν προτάσεις υποψηφίων με αντίστοιχο ως άνω πτυχίο ή δεν πληρούν τους λοιπούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης, γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση προτάσεις υποψηφίων με πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης.
Β. Επαγγελματική Εμπειρία 3 ετών σε ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον

Γ. Εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών σε συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων “ONLINE-SURVEY” .

Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα

Α. Επαγγελματική εμπειρία επιπλέον της απαιτούμενης σε ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον Πανελλήνια έργα πληροφορικής με αντικείμενο την εκπαίδευση.

Β. Επαγγελματική γενική εμπειρία επιπλέον της απαιτούμενης στην ανάπτυξη εφαρμογών σε συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων “ONLINE-SURVEY” .

Γ. Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες από συμμετοχή σε Πανελλήνια έργα πληροφορικής με αντικείμενο την εκπαίδευση και στη διαχείριση forum που έχουν συνάφεια για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, όπως προκύπτουν από κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου υποψηφιότητας.
Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται
  • Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής.
  • Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:

Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

  • Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
  • Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία:
1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
2. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.
3. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη
διάρκεια της εμπειρίας.

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των  στρατιωτικών υποχρεώσεων.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έντυπης πρότασης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.iep.edu.gr, ήτοι από 20-11-2013 και μέχρι 6-12-2013 και ώρα 14.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου έντυπα στο ΙΕΠ. Ο φάκελος της Πρότασής τους υποχρεωτικά θα περιέχει:

1. Πρωτότυπη ενυπόγραφη Πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, κ.α).
4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν όσα έχουν δηλωθεί στην πρόταση-έντυπο και τα οποία αφορούν απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Επισημαίνεται ότι στην Πρόταση-έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται, με ευθύνη του υποψηφίου:
οι τίτλοι σπουδών, η απαραίτητη και η επιπρόσθετη επαγγελματική εμπειρία, καθώς και
οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν συνάφεια με το υπό ανάθεση έργο.

Για τη δήλωση της επαγγελματικής εμπειρίας συμπληρώνονται τα πεδία:

  • Επωνυμία φορέα απασχόλησης.
  • Αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχει, του σχετικού εγγράφου του φορέα.
  • Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκάστοτε σύμβασης απασχόλησης.
  • Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας εκφρασμένο σε μήνες και ημέρες.

Στις περιπτώσεις που η επαγγελματική εμπειρία προέρχεται από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στο πεδίο επωνυμία φορέα απασχόλησης δηλώνεται η λέξη ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Στο πεδίο «Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες» ο υποψήφιος μπορεί να καταγράψει οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί ότι αποδεικνύει τις επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητές του, που έχουν συνάφεια με το υπό ανάθεση έργο.

Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου αρκεί η δήλωση και η προσκόμιση δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη, όπως ορίζεται σε κάθε περίπτωση.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται μόνο σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 11521 Αθήνα ( 9ος όροφος – γραφείο πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier), στην ανωτέρω διεύθυνση.
 Οι προτάσεις εφόσον στάλθηκαν ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα με ημερομηνία αποστολής το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 6-12-2013 και ώρα 14.00 μ.μ. και να έχουν παραληφθεί από το ΙΕΠ μέχρι 6-12-13 

Ο φάκελος της πρότασης πρέπει να έχει την ένδειξη: Προς τον κ. Γεώργιο Πασιά, Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη» (MIS 295381) , ΣΑΕ 2010ΣΕ04580064 για την με αριθμ. Πρωτ. 7451/19-11-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (5) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 8.

Δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά.
β) Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ι.Ε.Π.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως:

1 Επαγγελματική γενική εμπειρία επιπλέον της απαιτούμενης, σε ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα τρία έτη-10 μόρια ανά έτος).

Σημειώνεται ότι στο χρόνο της επιπρόσθετης εμπειρίας δεν υπολογίζονται τα απαραίτητα 3 έτη εμπειρίας στην ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση

2 Επαγγελματική γενική εμπειρία επιπλέον της απαιτούμενης στην ανάπτυξη εφαρμογών σε συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων “ONLINE-SURVEY” (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα δύο έτη-20 μόρια ανά έτος).

Σημειώνεται ότι στο χρόνο της επιπρόσθετης εμπειρίας δεν υπολογίζονται τα απαραίτητα 3 έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών σε συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων “ONLINE-SURVEY” όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

3 Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες από συμμετοχή σε Πανελλήνια έργα πληροφορικής με αντικείμενο την εκπαίδευση και στη διαχείριση forum, που έχουν συνάφεια για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, όπως προκύπτουν από κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου υποψηφιότητας.

Διαύγεια
Μενού