2 Θέσεις εργασίας Προϊστάμενων Διευθύνσεων στον Δήμο Σκοπέλου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52
ergasia (2)Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την ̟πλήρωση των κάτωθι θέσεων ̟προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων: 
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
2. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι µε βαθµό Β΄ ή Γ΄, εφόσον σωρευτικά :
i) έχουν ασκήσει καθήκοντα ̟προϊσταµένου Τµήµατος και
ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και σε κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι ̟προβλέπεται ότι µ̟ορούν να ̟προΐστανται, σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ.
Σε ̟περίπτωση ̟που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω ̟προϋποθέσεις τότε µ̟ορούν να είναι υποψήφιοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό.
∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ̟προϊσταµένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα ̟πειθαρχική ̟ποινή ανώτερη του ̟προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οπιοδήποτε ̟πειθαρχικό ̟παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
5. Η ̟παρούσα τοιχοκολλάται στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, µε σχετικό αποδεικτικό. Η ̟ροκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο ̟που ̟πληροί τις ̟ροϋποθέσεις για τις θέσεις ̟που ̟προκηρύσσονται.
6. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα.
7. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται στο Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών / Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας µέσα σε αποκλειστική ̟προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, ̟που αρχίζει την ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013.
Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα µ̟πορεί να υποβληθούν και µε συστηµένη επιστολή.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μηχανολόγο Μηχανικό ζητά το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού
Προηγούμενο άρθρο
Επλιδοφόρα μηνύματα για τον Τουρισμό του νέου έτους απο την Όλγα Κεφαλογιάννη
Μενού