8 Προϊστάμες Διευθυντικές Θέσεις στον Δήμο Παύλου Μελά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

121ΟΔήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την προκήρυξη της πλήρωσης των παρακάτω θέσεων  προϊσταμένων Διευθύνσεων 

1. Διεύθυνση Σχεδιασμού – Αστικής Ανάπτυξης – Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Πρασίνου
3. Διεύθυνση Πολεοδομίας
4. Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Καθημερινότητας των Κοινωνικών Ομάδων
5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση ΚΕΠ
Δικαίωμα υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου μας με βαθμό Α’, Β΄ ή Γ΄εφόσον σωρευτικά :
i) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος και
ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι παραπάνω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως από αυτόν κατώτερο βαθμό.
pinakas5
pinakas6
Σύμφωνα με το μέρος 5ο του ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου μας Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της οργανωτικής δομής του Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011 (27-10-2011) πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 87 του ν. 3584/2007 διατηρούν το δικαίωμα τους αυτό και για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το βαθμό κατάταξής τους.
Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι υπάλληλοι άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρουν την επιθυμία τους να κριθούν ως προϊστάμενοι για τις θέσεις που προκηρύσσονται με την παρούσα απόφαση – προκήρυξη, και η οποία (αίτηση) θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη τους, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία μπορεί να κατατεθούν από τους υποψηφίους, έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλεται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από 21/11/2013 και λήγει την 4/12/ 2013.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Τηλ. 2313302800 Email: d p m@ pavlosmela s.gr 3
Δημητρίου & Καραολή 1 56430 FAX 2310656040 www.pavlosmelas.gr
Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Η παρούσα απόφαση – προκήρυξη αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου,καθώς και σε όλα τα καταστήματα της υπηρεσίας μας, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και κοινοποιείται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Η Qatar Airwais αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό
Προηγούμενο άρθρο
4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καλαμαριάς
Μενού