Θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

1,1Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας, ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς μικροοργανισμούς απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα», που υλοποιείται μέσω της Δράσης «Συνεργασία 2011» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κων/νο Κουτσουμανή, αναπληρωτή καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δυο (2) άτομα με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 53500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

(Α) 1 Διδάκτορα- Μικροβιολογία Τροφίμων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ: € 40500,00(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Μικροεγκλεισμός προβιοτικών καλλιεργειών για χρήση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  • Πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μικροβιολογία Τροφίμων-Ποσοτική Μικροβιολογία
  • Τουλάχιστον τριετή ερευνητική εμπειρία σχετική με Μικροβιολογία Τροφίμων, Ποσοτική
  • Μικροβιολογία (Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων) και Προσδιορισμό Επικινδυνότητας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  • Γνώση του εμπορικού λογισμικού πακέτου Palisade’s @Risk
  • Πρόσθετη εμπειρία σχετική με Μικροβιολογία Τροφίμων, Ποσοτική Μικροβιολογία (Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων) και Προσδιορισμό Επικινδυνότητας

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

(Β) 1 άτομο -Μικροβιολογία Τροφίμων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ: €13000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Μικροεγκλεισμός προβιοτικών καλλιεργειών για χρήση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  • Πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
  • Τουλάχιστον δύο (2) έτη ερευνητική εμπειρία σχετική με Μικροβιολογία Τροφίμων, Ποσοτική Μικροβιολογία (Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων) και Προσδιορισμό Επικινδυνότητας

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. στο Κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, έως τις 02/12/2013 και ώρα 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991647 (κ. Κων/νο Κουτσουμανή).

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στην Κοινωφελής επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τις αποδείξεις που πρέπει να μαζέψετε για να γλιτώσετε φόρους
Μενού