Θέση εργασίας στην Κοινωφελής επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

jobs (1)Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη ωροµισθίου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας.
2) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (όπου απαιτούνται)

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  •  Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π. ∆/τος 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.
5) Βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας.
Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα µουσικών ιδρυµάτων εποπτείας Υπουργείου Πολιτισµού σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων.

Για όλες τις ειδικότητες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός πρόσληψης του ΥΠΠΟΤ ( για τα αναγνωρισµένα τµήµατα).

6) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆

7) Βιογραφικό σηµείωµα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 


Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΥπηρεσιώνΝεάπολης – Συκεων (∆/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125 τηλ. (2310671100-168 εσωτ.) καθηµερινά από 09.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Τι ισχύει και φέτος για το Χριστουγεννιάτικο Δώρο ;
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μενού