3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

112Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2013–2014, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με τα εξής απαιτούμενα τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια: 
pinakas19

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. μαζί με την αίτησή  τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3 Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4 Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6 Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

7 Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

8 Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν:
α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ε.Π. Κομποτίου, στο Κομπότι και
β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στο Πέτα.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, του Κ.Ε.Π. Κομποτίου, στο Κομπότι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κ.Ε.Π. Κομποτίου (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26813-60331) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, από Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεσολογγίου
Προηγούμενο άρθρο
8 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Μεταμόρφωσης
Μενού