6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεσολογγίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 30

8765Ο Δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη από 4-12-2013, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης χρονικής διάρκειας (2µήνες), συνολικού αριθµού έξι (06) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας που εδρεύει στο Μεσολόγγικαι συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

pinakas 20


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε΄ τάξης Β΄
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

1)Απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή

2) απολυτήριο δηµοτικού σχολείου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 ή
3) ισοδύναµο µε τα ανωτέρω απολυτήριο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
4) απολυτήριο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούµενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Tµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας ∆ιοικητήριο, Κύπρου 1 Μεσολόγγι, Τ.κ. 302 00, Υπόψην κ.Σελιµά Στυλιανής) εντός εύλογης προθεσµίας και όχι πέραν των πέντε (05) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα:
1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητας

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 / 86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο φορέα µέσα στο 12µηνο

7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας ( όπου απαιτείται)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
“Εγγύηση για τη Νεολαία” Προγράμματα για τη στήριξη άνεργων νέων
Προηγούμενο άρθρο
3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νικολάου Σκουφά
Μενού