8 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 101

10Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), μεσύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (μεωρομίσθια αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, με τις εξής ειδικότητες:

pinakas 17 pinakas 18

Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν την περίοδο Νοέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. Ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, όπου και θα δηλώνουν εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο Δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο, καθώς και σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας.
 
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προϋπηρεσίαστα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτησηάλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχείαπου αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

5. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής
ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”,, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, αντιστοιχία και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτών μέχρι και την 31-03-2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί.

6. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

8. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
9. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος/η.

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
11. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Μεταμόρφωσης, (Ι. Ράλλη & Δημαρχείο, Τηλ. Επικοινωνίας : 210- 2824333 Πληρ.: Παπαδάκης Αυγερινός & 213-2012900
Πληρ.: Αγγελίδης Νικόλαος.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει απ’ την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεταμόρφωσης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νικολάου Σκουφά
Προηγούμενο άρθρο
Σήμερα Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ τα νέα οικογενειακά επιδόματα
Μενού