Θέση εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Εργαλείο συνεχούς μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για την βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων νανοκλίμακας»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50
aristoteleio_panepistimioΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εργαλείο συνεχούς μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για την βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων νανοκλίμακας», που υλοποιείται μέσω της Δράσης «Συνεργασία 2011» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Νικολαΐδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 18 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Ανάπτυξη αναλυτικών παραμετρικών μοντέλων για την απόκριση, τη χρονική καθυστέρηση και την κατανάλωση ισχύος CMOS λογικών πυλών. Τα μοντέλα θα αναπτυχθούν για συμβατικές (planar) νανομετρικές τεχνολογίες καθώς και για λογικές πύλες βασιζόμενες σε FinFETs.
Τα μοντέλα θα πρέπει να είναι παραμετρικά ως προς την διάρκεια του σήματος εισόδου, του πλάτους των τρανζίστορ, του οδηγούντος φορτίου, της τάσης τροφοδοσίας. Ο χαρακτηρισμός των πυλών που θα προκύψει θα πρέπει να αποδοθεί σε συγκεκριμένη μορφή (standardized formats, e.g. Liberty text file – .lib) ώστε να ενταχθεί στα εργαλεία που θα αναπτυχθούν.
Πιο συγκεκριμένα θα απασχοληθεί στις παρακάτω ενότητες εργασίας: 
EE1: Προδιαγραφές συστήματος: Ορισμός συστήματος, Πλεονεκτήματα μοντελοποίησης στοιχείων και προδιαγραφές διεπαφών, Απαιτήσεις παραλληλοποίησης, Στρατηγική ολοκλήρωσης και δοκιμών,
EE3: Φυσική υλοποίηση: Δοκιμή μονάδων,
EE4: Μοντελοποίηση λογικών πυλών: Εύρεση περιορισμών διαστάσεων, Μοντελοποίηση στοιχείων, Χαρακτηρισμός κυττάρων, Διεπαφή με τη χρονική ανάλυση, Δοκιμή μονάδων και εκτίμηση μοντέλων,
ΕΕ6: Ολοκλήρωση και δοκιμές:
Ολοκλήρωση μονάδων συστήματος, Δοκιμές και τεκμηρίωση,
EE7: Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
  • Πτυχίο Φυσικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Πολύ καλή γνώση της φυσικής του τρανζίστορ και του σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  • (σχετικά μαθήματα από πρόγραμμα σπουδών με βαθμό τουλάχιστον 7 κατά ΜΟ).
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
  • υπηρεσιών διαδικτύου
  • Γνώση χρήσης απαιτούμενων εργαλείων λογισμικού HSPICE, Spectre-Cadense
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο του έργου Εμπειρία στην ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων για την απόκριση δομών από τρανζίστορ σε νανομετρικές τεχνολογίες και FinFETs Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια στην ανάπτυξη σχετικών αναλυτικών μοντέλων (για δομές τρανζίστορ σε νανομετρικές τεχνολογίες).
Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία στην ανάπτυξη σχετικών αναλυτικών μοντέλων (για δομές τρανζίστορ σε νανομετρικές τεχνολογίες) και ενσωμάτωση σε προσομοιωτές*Η επιτροπή αξιόλογης λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών και την αναλυτική βαθμολογία που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, θα βαθμολογήσει τον μέσο όρο των μαθημάτων με αντικείμενο σχετικό με την φυσική του τρανζίστορ και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, αναλυτική βαθμολογία καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 
2310- 998078 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον Τομέα Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής, 1ος όροφος Φυσικομαθηματικής Σχολής έως τις 05/12/2013 και ώρα 14.00 
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση Εργασίας στον Δήμο Περιστερίου
Προηγούμενο άρθρο
3 Θέσεις Εργασίας στον Δήμο της Ρόδου
Μενού