15 Θέσεις Εργασίας καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 30

agwghΟ Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας έως οχτώ (8) µήνες, µε ωριαία αποζηµίωση και χρονικής διάρκειας έως οχτώ (8) µήνες, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2013-2014.
pinakas 28pinakas 29
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α. που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφονται
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό µου είναι αληθή,
β) είναι άνεργος,
γ) θα απασχοληθώ σε οποιοδήποτε αθλητικό πρόγραµµα του
∆ήµου Νέας Σµύρνης σύµφωνα µε το ωράριο που θα µου υποδειχθεί,
δ) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.

3. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα..

4. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος

8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωροµίσθια εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην µοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το µηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης.

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή µονογονεική οικογένεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των Π.Φ.Α. θα γίνει σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. /1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/τ.Β΄/08-10-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού & Αθλητισµού «Έγκρισης Οργανωτικού ΠλαισίουΠρογραµµάτων Άθλησης για Όλους».
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.
Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση, προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:

1. Τυπικά προσόντα:
Βασικό πτυχίο: βαθµός πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δυο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3) Μεταπτυχιακοί τίτλοι: (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 0,5 µονάδες – ∆ιδακτορικό: 1 µονάδα )
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δυο κατηγορίες µεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθµολόγησή τους.

2. Εµπειρία:
Το ανώτατο όριο εµπειρίας θα είναι 60 µήνες. Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες ενώ για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης µε µηνιαίο σύνολο ωρών µικρότερο των 120 οι µονάδες θα υπολογίζονται αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120 ).

3. Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια:

Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες
Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθµολογείται µε 0,3 µονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας(άρθρο 29, οαρ. 6, Ν. 3838/2012): Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε 0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

4. Λοιπά απαιτούµενα προσόντα 

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 µονάδα ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 µονάδες
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών τουαντίστοιχου τµήµατος των ΑΕΙ λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών, ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης.
Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα , η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα).

Προγράµµατα που αφορούν ΑΜΕΑ 

Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση θα προσληφθούν Π.Φ.Α. µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Οι Π.Φ.Α. προσλαµβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι 8 µήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στον φορέα, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των πινάκων στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι
ενστάσεις εξετάζονται και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αναρτώνται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, 4ος
όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, (τηλ. Επικοινωνίας: 2132025796).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων για την Πρέβεζα
Προηγούμενο άρθρο
3 Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς
Μενού