5 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην Ελασσόνα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

athlisiΗ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελασσόνας ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ελασσόνας, για την περίοδο 2013 -2014, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) – Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού – Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει μέχρι πέντε (5) καθηγητές Φυσικής Αγωγής,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση για την υλοποίηση των παρακάτω 15 εγκεκριμένων γενικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2013 – 2014.

pinakas 25
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 22-60 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την μοριοδότηση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης .

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου η μεταπτυχιακού τίτλου, η ειδικότητας κ.λπ..

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου η διδακτορικού διπλώματος η ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

7) Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: Βεβαιώσεις η άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. η άλλων ασφαλιστικών ταμείων) η βεβαιώσεις η άλλα αποδεικτικά στοιχειά φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ. λπ. ) η πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου η του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Χρ. Βλαχοδήμου 1) από τους ενδιαφερόμενους, από 28-11-2013 μέχρι 11-12-2013.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2493025440.
Μενού