Πρόγραμμα αμειβόμενης εκπαίδευσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29
miikromΣτην εκπαίδευση του Ανθρώπινου ∆υναµικού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε θέµατα εξωστρέφειας στοχεύει το πρόγραµµα που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», σε συνεργασία µε τους Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), µέσω της υλοποίησης προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης.
Ειδικότερα, το πρόγραµµα που αφορά σε όλη την Ελλάδα περιλαµβάνει δύο δράσεις, που είναι οι εξής:
∆ράση 1: «Συµβουλευτική και Mentoring σε θέµατα Εξωστρέφειας»
Στόχος της δράσης είναι να ενηµερωθούν οι συµµετέχοντες για θεωρίες και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν, όπως:
να αυξήσουν την κατανόησή τους αναφορικά µε τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
να έχουν, ανά πάσα στιγµή, στη διάθεσή τους ένα γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιµότητας της επιχείρησής τους,
να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προγραµµατισµού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησής τους,
να διευκολύνουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέµατα εξωστρέφειας.
Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 22 ώρες ανά άτοµο και θα είναι επιδοτούµενη µε 5 ευρώ (µεικτά) ανά ώρα.
∆ράση 2: «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου ∆υναµικού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε θέµατα Εξωστρέφειας»
Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην παροχή κατάρτισης µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζοµένων των επιχειρήσεων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σηµαντικό απόθε-
µα ανθρώπινου δυναµικού, µε ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέµατα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονοµίας.
Η διάρκεια της κατάρτισης θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούµενη µε 5 ευρώ (µεικτά) ανά ώρα.
Ενδεικτικό παράδειγµα από το Πρόγραµµα Κατάρτισης, ∆ιεθνές Εµπόριο & Εξαγωγές στην Πράξη. Περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:
8 Βήµατα για να Εξάγω 
 • Οροι Παράδοσης (INCOTERMS)
 • Οροι Πληρωµής
 • ∆ίκτυα ∆ιανοµής
 • Τελωνειακά & Φορολογικά Θέµατα
 • Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Συσκευασία & Labeling προϊόντων
 • Τιµολογιακή Πολιτική
 • Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση
 • Ερευνας Αγοράς
 • Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις & Αποστολές
 • ∆ιαπολιτισµική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση ∆ιεθνών Πελατών
 • Υγιεινή & Ασφάλεια
 
Συµµετέχοντες
Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν:
εργαζόµενοι σε µικροµεσαία επιχείρηση ή αυτοαπασχολούµενοι ή επιχειρηµατίες µε στόχο τη διεθνο-
ποίηση
Απαραίτητα δικαιολογητικά – αίτηση συµµετοχής
 επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος
πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα
πρόσφατη φωτογραφία
υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόµων
Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι ο κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδροµικά µία µόνο αίτηση συµµετοχής, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα κεντρικά γραφεία της ΕΕ∆Ε (Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα),
ή στους συνεργαζόµενους φορείς.
 
Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-2110100.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην ελληνική εταιρεία παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών FAMAR Α.Β.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
20.000 θέσεις εργασίας εποχιακών υπαλλήλων στην FedEx
Μενού