2 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας και Κορίνθου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 66

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου (∆ΠΠ-Η) που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαΐας, για τις ανάγκες αυτής στην Πάτρα και Κόρινθο.

Ειδικότερα οι θέσεις είναι οι εξής:

  • Μια (1) θέση ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ – ΠΑΤΡΑ
  • Μια (1) θέση ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ιεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου/Τοµέας Υποστήριξης ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ 15, τ.κ. 26220 ΠΑΤΡΑ, Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στην υπόψη κου ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ιονυσίου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-366526).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 27/11/2013 έως και 06/12/2013.

Δείτε εδώ την προκήρυξη : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΣΟΧ1- 2013

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέματα και απαντήσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Προσωρινά αποτελέσματα για τις 27.948 θέσεις κοινωφελούς εργασίας
Μενού