Θέσεις Εργασίας στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28
danceΤο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, εξειδικευµένου στους τοµείς του Θεάτρου –Κινηµατογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
Οι υποψήφιοι που δεν ανήκουν σε εκπαιδευτικό κλάδο υποβάλουν αίτηση σύµφωνα µε τα παρακάτω:
α) Κατεύθυνση Θεάτρου−Κινηµατογράφου
Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
Σκηνοθέτης Κινηµατογράφου, κινηµατογραφιστής (ή υποψήφιοι µε σπουδές κινηµατογράφου)
β) Κατεύθυνση Χορού
Ειδικός Κλασικού Χορού
Ειδικός Σύγχρονου Χορού
Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
Προσόντα
  • Κατεύθυνση κινηµατογράφου «Κίνηση-Χορός», δίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου – Εξατάξιου Γυµνασίου και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο.
  • ∆ίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου – Εξατάξιου Γυµνασίου, και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο.
Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείµενο από πανεπιστήµιο της ηµεδαπής.
«Κινηµατογράφος»
Πτυχίο Τµ. Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή πτυχίο Τµήµατος Κινηµατογράφου Πανεπιστηµίου του εξωτερικού ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείµενο ή δίπλωµα Τµ. Σκηνοθεσίας, Ανώτερης Σχολής Κινηµατογράφου – Τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 
«Κλασικός – Σύγχρονος Χορός» 
∆ίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυµνασίου και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο κλασικού/σύγχρονου χορού.
Κατεύθυνση Χορού «Κίνηση-Χορός» 
∆ίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου – Εξατάξιου Γυµνασίου, και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο, ή ισότιµος και αντίστοιχος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από πανεπιστήµιο της αλλοδαπής και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο ή συµβασιούχοι του Π.∆. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείµενο και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού.
Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβληθούν εντός 10 ηµερών έως και τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2013.
Η αίτηση έχει τη µορφή ειδικού εντύπου και εµπεριέχει µε τυποποιηµένο τρόπο τα απαιτούµενα στοιχεία, επέχει δε για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.
Οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν και αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικώς (µε συστηµένη επιστολή) ή µε ταχυµεταφορά στη διεύθυνση: υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων, Τµήµα ∆΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1093, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80.
Στην αίτηση επισυνάπτονται: 
α. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα,
β. Επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων, διπλωµάτων, τίτλων σπουδών ή µεταπτυχιακών τίτλων όλων των επιπέδων, τα οποία διαθέτουν,
γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας,
δ. Πλήρης φάκελος επαγγελµατικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαµβάνει όσα
αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράµµατα παραστάσεων (µε σηµειωµένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαµβάνονται υπόψη.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Καινούρια μέτρα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Προηγούμενο άρθρο
9 Θέσεις Εργασίας γυμναστών στον Δήμο Δάφνης – Υμητού
Μενού