Θέσεις Εργασίας στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντι (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 179

JOB3Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό, για την περίοδο 2013 – 2014 για τις ειδικότητες µε τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη σύµβαση εργασίας.

Τα άτοµα που θα προσληφθούν, θα εργασθούν ως ωροµίσθιοι, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών. 

Αναλυτικά: 

Εκπαιδευτικό – ∆ιδακτικό Προσωπικό : 

Δέκα (10) Καθηγητές Μουσικής, στις εξής ειδικότητες :

Ένας / µία (1) Εκτελεστής / τρια Μουσικών Έργων, συνοδός πιάνου.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Κλασσικής και Ηλεκτρικής Κιθάρας.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Πιάνου.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Πιάνου και Θεωρητικών Μουσικής.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Μουσικής Χορωδίας.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Μπουζουκιού – Ούτι.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Μονωδίας και Ανωτέρων Θεωρητικών.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Πιάνου, Μουσικής ∆ωµατίου, Συνοδείας.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Βιολιού, Βιόλας.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Κιθάρας, Μαντολίνου.
∆ύο (2) ∆άσκαλοι / ες Κεραµικής / Αγγειοπλαστικής (Τεχνική – Τροχός)
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Ζωγραφικής / Χαρακτικής – Επιµελήτρια / Υπεύθυνη Εργαστηρίου Χαρακτικής.
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Μοντέρνου Χορού
Ένας / µία (1) Καθηγητής / τρια Μοντέρνου Χορού, Εισαγωγή στο Χορό Ζούµπα
∆ύο (2) Καθηγητές / τριες Σκηνοθεσίας – θεατρολογίας.
Ένας / µία (1) ∆άσκαλος / α Γλυπτικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τµήµατος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από µαθητές για την στελέχωση τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18. 

Ειδικά τυπικά προσόντα :

• Εντοπιότητα.
• Τίτλος Σπουδών συναφής µε την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη.
• Προϋπηρεσία στα αντίστοιχα τµήµατα Πολιτισµού του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στην διδασκαλία της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).
• Αποδεδειγµένη Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα και Επαγγελµατική Εµπειρία στον χώρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής
ταυτότητας.
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα: (α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,
(β) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση ή εγκλήµατα κατά των ηθών ή το νόµισµα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικό βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυµα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η προθεσµία υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφεροµένους, θα ξεκινήσει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης στις τοπικές εφηµερίδες ή την ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. ΝΠΙ∆. και στο κατάστηµα του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών.

Τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδότηση στην Γραµµατεία της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. Ν.Π.Ι.∆. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σημαντικές αλλαγές στις κατακτήτριες εξετάσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας
Μενού