Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Καντάνου Σελίνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

zhteitaiΟ Δήμος Καντάνου Σελίνου προκυρύσσει την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καντάνου Σελίνου.

 Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι :
α) με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και
β) με βαθμό Β΄, Γ΄ ή Δ΄ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στo πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 29/11/2013.

Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Άργους – Μυκηνών
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων
Μενού