Θέσεις Εργασίας στο Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32
new-jobΟ Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας (3οχλμ Π. Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, του έργου: «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ», με κωδ. MIS 379346, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα: 

Τριών (3) Εξωτερικών Αξιολογητών για την αξιολόγηση του έργου:

«ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ».

Αντικείμενο απασχόλησης:

Συμμετοχή στη Δράση 6 του έργου:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
6.1 : Ενδιάμεση Αξιολόγηση
6.2 : Τελική Αξιολόγηση

Παραδοτέα :
«Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης» με τα πορίσματά τους και προτάσεις βελτίωσης και
«Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης» με συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση αντιστοίχων προγραμμάτων.

Έργο των αξιολογητών θα είναι η αξιολόγηση του έργου σύμφωνα με την Προκήρυξη, τον Οδηγό Διαχείρισης και τις οδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου. Οι αξιολογητές θαδιενεργήσουν αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης (Παραδοτέα) θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην επιστημονική επιτροπή του έργου με σύναψη πρωτοκόλλου παραλαβής.

Χρονική διάρκεια και όροι απασχόλησης

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30-09-2015 με υποχρέωση των παραδοτέων ως εξής:

α) Το παραδοτέο: “Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης” θα παραδοθεί την 30η ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. και

β) Το παραδοτέο: “ Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης” θα παραδοθεί στις 30-09-2015 με υποχρέωση εργασίας από 01-07-2015 έως 30-09-2015.

Ο ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς την καθεαυτού σύναψη της σύμβασης και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα προχωρήσει στην σύμβαση (συμβάσεις).

Αμοιβή

Η αμοιβή του κάθε αξιολογητή θα είναι χίλια εξακόσια εξήντα έξι ευρώ (1.666,00 ευρώ) η οποία θα καταβληθεί σε 2 (δύο) δόσεις των 833 ευρώ η καθεμία με την κατάθεση των αντιστοίχων εκθέσεων (Παραδοτέα : “Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης” και “Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης”).

Απαραίτητα προσόντα

Α. Μέλος ΔΕΠ, ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι εσωτερικού ή εξωτερικού

Β. Εμπειρία σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς της διαχείρισης, υλοποίησης, συμμετοχής και αξιολόγησης ερευνητικών έργων.

Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο του έργου, δηλαδή σχετικό με την «Επιστήμη Υλικών», ήκαι «Ηλεκτρονική Υλικών και Διατάξεων».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Απαραίτητα προσόντα : βαθμός 1, με βαρύτητα 80%
Β : βαθμός 1 ανά έτος εμπειρίας, με βαρύτητα 10%
Γ: βαθμός 1 ανά συναφή εργασία, με βαρύτητα 10%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : [βαθμοί Α x 80%] + [βαθμοί Β x 10%] + [βαθμοί Γ x 10%]

H αξιολόγηση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει από τριμελή Επιτροπή μελών ΕΠ η οποία έχει ορισθεί με την υπ΄ αριθμ. 3/25-11-2013 απόφαση της ΕΕΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Για την εκτέλεση του έργου δεν υπάρχει δέσμευση ως προς τον τόπο, χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη παραγωγής του συγκεκριμένου παραδοτέου έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 ε.π . Α.Κ που βρίσκουν εν προκειμένου εφαρμογή. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εάν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η λέξη «πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση του έργου «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ», με κωδ. MIS 379346, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ2007-20013)».

Η πρόταση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με πλήρη στοιχεία (Βιογραφικό σημείωμα, Επικυρωμένα αντίγραφα φωτοτυπίας αστυνομικής ταυτότητας, τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και επιμόρφωσης, κ.λ.π.), που θα βοηθήσουν την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται στις 10 (δέκα) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα συνοδεύεται με περίληψη υποδείγματος της σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού έργου.

Κατάθεση προτάσεων θα γίνεται μέχρι τις 9/12/2013 στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (3οχιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, ΛΑΜΙΑ).

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά συνέπεια δεν απαιτείται να αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσμάτων, παρά μόνο το τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Ως προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντι (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ)
Προηγούμενο άρθρο
6 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Άργους – Μυκηνών
Μενού