Με ποιόν τρόπο μοριοδοτούνται τα πεντάμηνα από τον ΟΑΕΔ ; -Δείτε τους πίνακες με τα κριτήρια

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 158
morio_Fotor 9090Η μοριοδοτηση θα ειναι ιδια για ολες τις προκηρύξεις κοινωφελούς εργασίας 2013 που θα δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ.Υπολογίστε τα μόρια σας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΑ

1

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ *

(με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 54)

Για τους πρώτους 12 μήνες

1 μόριο ανά πλήρη μήνα

Για τους επόμενους 12 μήνες

1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα

Για τους τελευταίους 12 μήνες

2 μόρια ανά πλήρη μήνα

2

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 54)

Για τους πρώτους 12 μήνες

1 μόριο ανά πλήρη μήνα

Για τους επόμενους 12 μήνες

1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα

Για τους τελευταίους 12 μήνες

2 μόρια ανά πλήρη μήνα

3

ΑΤΟΜΙΚΟ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Έως 12.000,00€

30

12.000,01-20.000,00€

20

20.000,01-30.000,00€

10

4

ΗΛΙΚΙΑ

18-29

20

30-54

24

55 και άνω

18

5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Για κάθε ανήλικο τέκνο

12

Δείτε αναλυτικά παρακάτω με ποιόν τρόπο υπολογίζονται τα μόρια:

 Μόρια από ανεργία
Βασικό κριτήριο μοριοδότησης, αποτελεί ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας. Μοριοδοτούνται μέχρι τρία χρόνια ως εξής: για τους πρώτους 12 μήνες δίδονται 1 μόριο ανά μήνα, για τους επόμενους 12 μήνες δίδονται 1,5 μόριο ανά μήνα και για τους τελευταίους 12 μήνες 2 μόρια ανά μήνα.
Μήνες ανεργίας Μόρια 
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13,5
14 15
15 16,5
16 18
17 19,5
18 21
19 22,5
20 24
21 25,5
22 27
23 28,5
24 30
25 32
26 34
27 36
28 38
29 40
30 42
31 44
32 46
33 48
34 50
35 52
36 54
Αν και η σύζυγος είναι άνεργη (και δηλωμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ) τότε προστίθενται και τα μόρια της συζύγου. Ο υπολογισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο οπότε θα πρέπει να καταφύγετε και πάλι στον πίνακα για να κάνετε τους υπολογισμούς σας. Αν κάποιος είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας και άνεργος, σε αυτή την περίπτωση, τα μόριά του διπλασιάζονται έτσι ώστε να μην έχει συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με τις οικογένειες που έχουν ανέργους και τους δύο γονείς.

Μόρια για εισόδημα

Δεύτερο κριτήριο αποτελεί το εισόδημα. Αν έχετε εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα του 2012 (τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι λιγότερα από αυτά του 2011) έχει καλώς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα του 2011 μόνο και μόνο επειδή η εφορία έχει αργήσει να εκδώσει το εκκαθαριστικό σας. Οσοι δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012, θα συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση.

1. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, δίδονται 30 μόρια
2. Για εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, 20 μόρια
3. Για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ 10 μόρια

Μόρια για την ηλικία:
1. Για ηλικίες από 18 έως 29 ετών δίδονται 20 μόρια
2. Για ηλικίες από 30 έως 54 ετών 24 μόρια και
3. Για ηλικίες από 55 ετών αι πάνω 18 μόρια.

Τέλος το κάθε ανήλικο παιδί προσθέτει 12 μόρια στο τελικό ποσό.

Διευκρινήσεις για τον τρόπο μοριοδότησης στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Με αφορμή ερωτήματα, όσον αφορά στην μοριοδότηση των υποψηφίων ωφελουμένων λόγω εντοπιότητας (κριτήριο), σας ενημερώνουμε ότι: Στις περιπτώσεις που η Πράξη υλοποιείται σε Νομό ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες π.χ. Νομός Κυκλάδων (ΠΕ Τήνου, ΠΕ Πάρου κλπ), η μοριοδότηση του κριτηρίου της εντοπιότητας ισχύει για όλες τις Π.Ε. του Νομού, στον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Με αφορμή ερωτήματα και προκειμένου οι Δικαιούχοι να αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο τα θέματα, διευκρινίζουμε ότι:

1. Σχετικά με τη μοριοδότηση κριτηρίων, όπως αυτό της οικογενειακής κατάστασης και των προστατευομένων μελών«Για το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος και την εγγραφή των αγροτών στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα προσκομίζεται το εκκαθαριστικό εισοδήματος του 2010 (εισοδήματα από 1/1/2009-31/12/2009)- όπως προβλέπουν οι οικείες προσκλήσεις και ανακοινώσεις πρόσληψης. Για το κριτήριο προστατευόμενα μέλη, μπορούν οι ωφελούμενοι να προσκομίζουν και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση.

2. Σχετικά με τον τρόπο επικύρωσης των δικαιολογητικών, τα έγγραφα της ημεδαπής (δημόσια ή ιδιωτικά) που υποβάλλονται σε αντίγραφα, επικυρώνονται με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με την παρ.2. αυτής ), κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, εφόσον ο ενδιαφερόμενος τα έχει καταγράψει στον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών.

Όσον αφορά τίτλους, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό για την μοριοδότηση του κριτηρίου, που αφορά στο ύψος του εισοδήματος των υποψηφίων, προβλέπεται η υποβολή είτε εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος της ΔΟΥ ή υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υποψήφιο.
Επειδή έχουν τεθεί υπόψη μας περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υποβάλλεται τίποτα από τα δύο, επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι κατά την μοριοδότηση του σχετικού κριτηρίου, θα επιλέγουν και για αυτή την περίπτωση, την κατηγορία «εισόδημα άνω των 22.000,00€, ώστε να μοριοδοτείται με μηδέν (0) μόρια.
πληροφορίες e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ
Προηγούμενο άρθρο
Οι 3 αναμενόμενες Δράσεις ενίσχυσης της εργασίας του ΟΑΕΔ, μεχρι το τελος του 2013 – Δείτε τους πίνακες
Μενού