134 καθηγητές μουσικής και χορού σε δήμους και ΝΠΔΔ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 132
newegoΟι υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενέκριναν τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ογδόντα έξι (86) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έως ένα (1) έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Οι υποψήφιοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έπονται οι έχοντες την ιθαγένεια αλλοδαπής χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα ανά ειδικότητες.
pinakes ekpaideytikoi
Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση υποψηφιότητα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, τα αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα, η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι άνδρες υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης.

 Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
30 Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Λαγκαδά
Προηγούμενο άρθρο
“Πράσινο Φως” από τον ΟΑΕΔ για 7.400 προσλήψεις στην εκπαίδευση
Μενού