30 Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Λαγκαδά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

jobs (1)Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στον Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

  • 6 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου,
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ),
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (jcb),
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (φορτωτή),
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 18 ΥΕ Εργατών – εργατριών καθαριότητας και
  • 1 ΥΕ Εργατών – εργατριών νεκροταφείων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαγκαδά, Ν. Παπαγεωργίου 2, 572 00 Λαγκαδάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2394330229
Μενού