18 συνεργάτες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

κατάλογοςΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου «Ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στο αστικό ιστό για την προστασία της δημόσιας υγείας_ Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health» (SAFE WASTECYCLE) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ζαλίδη Γεώργιο, Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει  σε δεκαοκτώ (18)  άτομα μέχρι την λήξη του εν λόγω έργου (31η Ιανουαρίου 2015) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής,  με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 255009,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβασημίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αφορά στην υποστήριξη διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης έργου (Δράσεις 1.2 και 1.3) Συμμετοχή στην εκπόνηση οδηγού συνεργασίας, στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας έργου, και στην προετοιμασία της διενέργειας τεχνικών συναντήσεων (Δράση 1.4)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σχετική με το αντικείμενο του έργου
  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου
  • Πρόσθετη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου
  • Πρόσθετη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991778. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Πέτρινα Κτίρια), έως τις 09/12/2013 και ώρα 14:00.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 θέσεις για πτυχιούχους Πληροφορικής
Προηγούμενο άρθρο
Ζαχαροπλάστες – αρτοποιοί στα Frank Ze Paul
Μενού