30 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

gr.exodus.dei-25316779-52143099Ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριάντα (30) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθμού.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 2/12/2013 έως 11/12/2013 στη γραμματεία του Σταθμού την ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
1. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

Πηγή : e-dimosio.gr

Μενού