Θέση ΔΕ Κοινωνικού Φροντιστή – Επιμελητή Πρόνοιας στο Δήμο Τρικκαίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

5Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», για την στελέχωση της δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες (Κ∆ΑΠ ΜΕΑ) ΗΦΑΙΣΤΟΣ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «∆.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» που  εδρεύει στα Τρίκαλα.Μία [1] θέση ∆Ε  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Για την παροχή κοινωνικής φροντίδας σε άτοµα µε ειδικές  ανάγκες) από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2014, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Τρικκαίων, Βαλκάνου 6, Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα, (τηλ. επικοινωνίας: 2431074950-960).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
10 θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Προηγούμενο άρθρο
130 θέσεις για άνεργους στο Νομό Καβάλας
Μενού