11 Θέσεις Εργασίας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28

agwghΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνουν την πρόσληψη 11 ατόµων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειµένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2013-2014, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αποζηµίωση, για χρονικό διάστηµα και αριθµό θέσεων ανά ειδικότητα . Προκειµένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείµενα όπου απαιτούνται διαφορετικάπροσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριµένη ειδίκευση, ή εµπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν. 

pinakas
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα, η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια ∆ηµοτική Ενότητα του υποδειχθεί (∆ηµοτικές Ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων & Αγ. Παύλου), και ότι δεν έχουν κώλυµα κατά τοάρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
4) Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.

5) Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7) Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας

8) Βεβαίωση Ο.Α.Ε.∆. ότι είναι άνεργος

9) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικώνταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχήςυπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

10) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογενεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της Επιχείρησης από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων.
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3).
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες.
∆ιδακτορικό: 1 µονάδα.
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις Χημικού Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου
Προηγούμενο άρθρο
03.12.2013 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Λίγα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε
Μενού