Εξωτερικό συνεργάτη για διοικητική – τεχνική υποστήριξη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

eoppepΟ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο  «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)»  στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6-Οριζόντια Πράξη, Υποέργο 7 (αυτεπιστασία) με τίτλο «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου – Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για  εφήβους», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης  έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Ε.1.) για την παροχή έργου στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  προτάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 23/12/2013 και ώρα 12.00 π.μ.
ΕΡΓΟ
Χρόνος Έναρξης: Με την υπογραφή της σύμβασης. Διάρκεια Σύμβασης: 20 μήνες
Κόστος: 22.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Εξωτερικού συνεργάτη Διοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης (Ε.1.)
Έργο του εξωτερικού συνεργάτη (Ε.1.) είναι η διοικητική – τεχνική υποστήριξη της πράξης. Ενδεικτικά το έργο του περιλαμβάνει:

 •  Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου
 • Παρακολούθηση των συμβάσεων με τους αναδόχους και της πορείας υλοποίησης των συμβατικών παραδοτέων
 • Τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη των δελτίων παρακολούθησης αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο των υποέργων
 •  Σύνταξη σχεδίων απαιτούμενων εισηγήσεων, ενημερωτικών εγγράφων και λοιπών διοικητικών εγγράφων στο πλαίσιο του έργου
 •  Σύνταξη εκθέσεων, δελτίων παρουσιών συναντήσεων εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και λοιπών εμπλεκομένων στην Πράξη
 • Σύνταξη σχεδίων πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής για προμήθειες υλικού, υπηρεσιών και άλλων σχετικών
 • Τήρηση ολοκληρωμένων φακέλων έργου-υποέργων
 •  Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου
 • Τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη των μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης
 • Τήρηση αρχείου με στοιχεία προόδου του οικονομικού αντικειμένου
 • Διοικητική υποστήριξη και διαχείριση ημερίδων-σεμιναρίων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης
 • Επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους εμπλεκόμενους στην Πράξη και συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, υπηρεσίες και φυσικά πρόσωπα για διαδικασίες ολοκλήρωσης της Πράξης και των υποέργων
 • Συναντήσεις εργασίας και συνεργασία με την ομάδα έργου του ΕΟΠΠΕΠ στην έδρα του ΕΟΠΠΕΠ.

Παραδοτέα του εξωτερικού συνεργάτη θα αποτελούν μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες θα αποτυπώνεται το συγκεκριμένο έργο-ενέργειες που έχει υλοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης. Οι μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων θα  συνοδεύονται από ημερολόγιο ενεργειών. Το παρασχεθέν έργο συνδέεται με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της Πράξης και των
υποέργων αντίστοιχης περιόδου που σχετίζεται με αυτό.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στη σύναψη, ή μη, της σύμβασης, αποδεχόμενος ή όχι τις προτάσεις που θα υποβληθούν
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 •  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 •  Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή  ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφ. Εθνικής  Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 14234. Σχετικές πληροφορίες δίδονται στην πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.eoppep.gr. Επιπλέον διευκρινίσεις παρέχονται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με γραπτά ερωτήματα στο fax: 210 2709178 ή στο email, guidance@eoppep.gr, μνημονεύοντας τη σχετική πρόσκληση  ενδιαφέροντος.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο νομό Ηλείας
Προηγούμενο άρθρο
Εκπτώσεις έως και 50% στην Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μενού