Μέσα στο Δεκέμβριο η προκήρυξη για 600 μόνιμους στη ΝΕΡΙΤ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 54

nerit-logoΤο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου καταβάλλεται προσπάθεια να δημοσιευτεί η νέα προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ. Συνολικά θα καλυφθούν 600 θέσεις, οι 300 μέσω ΑΣΕΠ και άλλες 300 εκτός ΑΣΕΠ. Εν τω μεταξύ σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το προσοντολογιο του νέου μόνιμου προσωπικού που θα εργαστεί στον φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες η προκηρυξη βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Αμεσως μετά θα σταλεί στο υπουργείο Οικονομικών για έγκριση και επειτα στο ΑΣΕΠ.

Ειδικότητες

Οι προσλήψεις  που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ θα αφορούν ειδικότητες όπως: Ηλεκτρολόγων Μηχ. Η/Υ, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Αρχιτέκτονες, ΠΕ Μηχανολόγοι, ΠΕ Τοπογράφοι  , ΠΕ Ηλεκτρονικοί , ΠΕ Φωτοχημικών , ΤΕ Ηλεκτρονικών , ΤΕ Πολιτικών Δ.Ε., ΤΕ Μηχανολόγων , ΤΕ Ηλεκτρολόγων
ΤΕ Η/Υ Συστημάτων, ΤΕ Πληροφορικής , ΤΕ Μουσικής Τεχν. & Ακουστικής ,
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Δομικών Εργων , ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων , ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων , ΔΕ Τεχνικών Ψυκτικών , ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών , ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΔΕ Πληροφορικής & Τ/Κ , κ.α. Παράλληλα, θα γίνουν και 300 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ σε ειδικοτητες όπως: Σκηνοθετες, παρουιαστες, αρχισυντάκτες, δημοσιογραφοι, παραγωγοί, ρεπορτερ, κ.α.

Προσόντα

Στα γενικά προσόντα πρόσληψης περιλαμβάνονται τα παρακάτω: οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι να μηv είvαι υπόδικoι για κακoύργημα ή vα μηv έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε oπoιαδήπoτε πoιvή για τέλεση κακoυργήματoς ή πλημμελήματoς (ενδεικτικά κλoπής, υπεξαίρεσης κoιvής και στηv υπηρεσία, απάτης, εκβίασης, απιστίας, απιστίας δικηγόρoυ, δωρoδoκίας για vόμιμες και για παράνομες πράξεις, λιπoταξίας, εγκλήματoς περί τo vόμισμα, πλαστoγραφίας, εγκλήματoς κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματος εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης καθήκovτoς, εμπρησμoύ εκ πρoθέσεως και παράvoμης εμπoρίας φαρμάκωv). Η παραγραφή τoυ αδικήματος ή η χάρη χωρίς άρση τωv συvεπειώv δεv καταργούν τις απαγορεύσεις αυτές. Επιπλέον να μηv έχουν στερηθεί τελεσίδικα τα πoλιτικά τoυς δικαιώματα ως συvέπεια καταδίκης για διάπραξη πoιvικoύ αδικήματoς, να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν προηγούμενη ευδόκιμη υπηρεσία σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλουν αίτηση.

Πηγή: e-dimosio

Μενού