10 θέσεις μουσικών στο δήμο Πολυγύρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

P2220199Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού ωδείου του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου που εδρεύει στον Πολύγυρο. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται:

 Κωδικός θέσης                                                                                                       Μήνες                  Άτομα
101 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ          8                             1
102 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ                                                8                             2
103 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                   8                             1
104 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ                                                             8                            1
105  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ                                                                                 8                            1
106 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ                                                                                        8                            1
107  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ                                                                                       8                            1
108  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ                                                                                         8                            2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Πολυτεχνείου 50 (παλιό Δικαστικό Μέγαρο) απευθύνοντάς την στο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2371023086 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας. Η συσώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα Public
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο νομό Ηλείας
Μενού