11 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

thumbs.phpΗ κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νεάπολης-Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού &ικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, για χρονικό διάστημα και αριθμό θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω :

  • 2 ΤΖΟΥΝΤΟ
  • 3 TAE KWON DO
  • 2 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ &ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΡΟΥ
  • 2 ΠΑΡΑ&ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
  • 1 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια &ημοτική Ενότητα του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων & Αγ. Παύλου), και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)..
4) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7) Βεβαίωση του &ήμου περί μόνιμης κατοικίας
8) Βεβαίωση Ο.Α.Ε.&. ότι είναι άνεργος
9) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογενεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 04/12/2013 και για δέκα (10) ημέρες, έως και 13/12/2013 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών: Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728 τηλ. επικοινωνίας 2310 671100 εσωτ. 216

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΤΟΠΣΑ: Κατάρτιση για100 άνεργους στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Προηγούμενο άρθρο
28 άτομα στην 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Μενού