2 θέσεις Χημικού Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

committeeΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παραμορφώσιμα Εργαλεία Μικροκοπής, Μεταβλητής Γεωμετρίας Αποτελούμενα από Κοπτικά Νανοσωματίδια» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργασία 2011», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Καραπάντσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, προτίθεται να καταρτίσει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δυο άτομα και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 19200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

(Α) Ένας (1) Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός για διάστημα οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

(Β) Ένας (1) Χημικός Μηχανικός MSc για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ρεολογικός χαρακτηρισμός υλικών και προσδιορισμός συντελεστών μεταφοράς θερμότητας μεταξύ διαφόρων φάσεων (υγρό/στερεό). Διεξαγωγή πειραμάτων και εξειδικευμένων μετρήσεων, ανάλυση αποτελεσμάτων, σύνταξη εκθέσεων, συμμετοχή σε εργασίες/συνέδρια

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ, Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, 1ος όροφος Νέου Χημείου, 54124 Θεσσαλονίκη (Θ. Καραπάντσιος, 2310-997772) έως τις 09/12/2013 και ώρα 14.00

Πηγή: diorismos.gr

Μενού