28 άτομα στην 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

Researchers resume works at the base of an altar found in the former convent of St. UrsulaΗ 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου: 2010ΣΕ01480031 «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου ως εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγος 1
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1
ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών 5
ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών 1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών 18

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 11η ΕΒΑ – Αντ. Καμάρα 3 – ΤΚ 59100 Βέροια.

Υπόψιν κ Ν. Παγιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737) έως 6/12/2013.

Μενού