Θέσεις Εργασίας για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου, Αρχιμήδης ΙΙΙ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

ergasia14_9Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται για τις ανάγκες του ερευνητικού χρηματοδοτούμενου έργου, «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με εξωτερικό συνεργάτη σύμφωνα με τα παρακάτω:

Σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα άτομο για την ανάθεση των παρακάτω αντικειμένων.
Α. ΠΕ 1
.: «Σύνθεση νέων λειτουργικών υλικών» 

Αντικείμενο εργασίας:

Παρασκευή νανοσύνθετων οργανικών – ανόργανων λεπτών υμενίων και λεπτών νανοδομημένων υμενίων τιτάνιας.

Παραδοτέα: Πρωτόκολλα παρασκευής νανοσυνθέτων οργανικών – ανόργανων λεπτών υμενίων και λεπτών νανοδομημένων υμενίων τιτάνιας.
Αμοιβή ανατιθέμενου έργου: 9.000,00€ συμπερ/μένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.
Διάρκεια σύμβασης: Από την έναρξη υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2014 (δέκα (10) ανθρωπομήνες)
Τρόπος πληρωμής: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Β. ΠΕ 6.: «Προβολή και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων» Αντικείμενο εργασίας:
Ερευνητικό έργο για την προετοιμασία μιας ανακοίνωσης για συνέδριο του εσωτερικού.

Παραδοτέα: Μία ανακοίνωση σε συνέδριο
Αμοιβή ανατιθέμενου έργου: 2.700,00€ συμπερ/μένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.
Διάρκεια σύμβασης: Από την έναρξη υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2014 (τρεις (3) ανθρωπομήνες)

Τρόπος πληρωμής: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4093/12.11.2012, ΠΟΛ
1004/04.01.2013).

Απαραίτητα προσόντα

Απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης με γνώσεις στη ρύπανση και χημική ανάλυση υδάτινων δειγμάτων.

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Η Αξιολόγηση να γίνει βάσει αξιολογικής έκθεσης, στην οποία θα αιτιολογείται επαρκώς η σειρά στον πίνακα κατάταξης ο οποίος θα έχει συνταχθεί με σειρά προτεραιότητας,

Διαδικασία Υποβολής προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση με πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα συνοδευτικά στοιχεία:

  • Πρόταση υποβολής υποψηφιότητας. (επισυνάπτεται)
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα θεωρημένες μεταφράσεις.
  • Βιογραφικό σημείωμα με ειδική αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την πρότασή τους μαζί με το βιογραφικό τους, μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 μ.μ στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης (1οςόροφος) στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πάτρας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση για την πράξη ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ υποέργο 04»

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρότασή τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, στην ακόλουθη Διεύθυνση:
ΤΕΙ Πάτρας  Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1
Τ.Κ. 263 34 Πάτρα
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ κ. Αθ. Καρακώστας τηλ. 2610369451 ή κ. Κατ. Μιχαλοπούλου τηλ. 2610369450

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας Ιατρών στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας Aρχαιολόγων στο Άργος
Μενού