Θέση ΠΕ Θεατρικών Σπουδών στο Δήμο Τρικάλων

Κοινοποιήστε το άρθρο

maskesΤην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», για την στελέχωση της δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ΟΜΟΝΟΙΑ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «∆.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 101 «∆.Ε.Κ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Για τη στελέχωση της δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π.) «ΟΜΟΝΟΙΑ» ΤΡΙΚΑΛΑ

  • Μία [1] θέση ΠΕ Θεατρικών Σπουδών

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2014, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος .

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, Καλών Τεχνών του τµήµατος Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών ή πτυχίο ΑΕΙ και διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα στη Θεατρολογία.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Τρικκαίων, Βαλκάνου 6, Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα, (τηλ. επικοινωνίας: 2431074950-960).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης.

Πηγή : diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *