Θέση ΠΕ Θεατρικών Σπουδών στο Δήμο Τρικάλων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

maskesΤην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», για την στελέχωση της δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ΟΜΟΝΟΙΑ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «∆.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 101 «∆.Ε.Κ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Για τη στελέχωση της δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π.) «ΟΜΟΝΟΙΑ» ΤΡΙΚΑΛΑ

  • Μία [1] θέση ΠΕ Θεατρικών Σπουδών

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2014, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος .

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, Καλών Τεχνών του τµήµατος Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών ή πτυχίο ΑΕΙ και διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα στη Θεατρολογία.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Τρικκαίων, Βαλκάνου 6, Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα, (τηλ. επικοινωνίας: 2431074950-960).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσωπικό στην GRECOTEL για όλη την Ελλάδα
Προηγούμενο άρθρο
4 Θέσεις στο Δήμο Πύνδας – Κολινδρού
Μενού