111 θέσεις απο την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 27

epso_smallΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων στην ειδικοτητα του Βοηθού AST 3 στους ακόλουθους τομείς:

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (51 θέσεις)
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ (32 θέσεις)
3. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (28 θέσεις)

Οι βοηθοί επιπέδου AST 3 συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, στην εκτέλεση της αποστολής του θεσμικού οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν και καλούνται να εκτελούν καθήκοντα εφαρμογής, εκτέλεσης, υποστήριξης και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Φύση των καθηκόντων
Στο πλαίσιο των λογιστικών δραστηριοτήτων του οργάνου, οι οποίες απορρέουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, ο υπάλληλος θα αναλάβει, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου και χρησιμοποιώντας ειδικά μέσα της πληροφορικής (ηλεκτρονικό σύστημα λογιστικής), την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:
—Συμμετοχή στη διαχείριση της γενικής λογιστικής και στην ανάλυση των λογαριασμών.
— Συμμετοχή στη σύνταξη των εκθέσεων και των ετήσιων λογαριασμών.
— Παρακολούθηση των οφειλών και βεβαίωση εσόδων.
— Οικονομική διαχείριση των εσόδων και έλεγχος της λογιστικής μεταχείρισης.
— Τήρηση γενικής λογιστικής ή λογιστικής του προϋπολογισμού.
— Εφαρμογή και βελτίωση των διαδικασιών εξασφάλισης της λογιστικής ποιότητας για τη μείωση των κινδύνων λογιστικής.
— Συμμετοχή στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης των δημόσιων συμβάσεων, από την κατάρτιση του φακέλου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
— Συμμετοχή στις εργασίες κλεισίματος, σύνταξης και υποβολής των δημοσιονομικών καταστάσεων.
— Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών (ανάληψη υποχρεώσεων, έλεγχος των τιμολογίων πληρωμών και είσπραξη των οφειλών).
— Διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών στη γενική λογιστική και τις πάγιες προκαταβολές.
— Συμμετοχή στην ανάλυση και στην παρακολούθηση των εκκρεμών λογαριασμών και στον καθορισμό νέων διαδικασιών και μεθόδων στον εν λόγω τομέα.
— Συμμετοχή στη σύνταξη των απαντήσεων του γραφείου συνδρομής της οικονομικής διαχείρισης και της λογιστικής.

Τίτλοι σπουδών ή διπλώματα
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.
Είτε
Να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να υπολογίζεται στον αριθμό των ετών της απαιτούμενης κατωτέρω επαγγελματικής πείρας.

Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε τομέα σχετικό με την φύση των καθηκόντων.
Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Φύση των καθηκόντων
Ο υπάλληλος θα αναλάβει, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, την εκτέλεση διάφορων καθηκόντων στον τομέα της παρακολούθησης και της ανάλυσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, της νομισματικής πολιτικής, καθώς και στον τομέα της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπάλληλος πρέπει να διαθέτει πολύ καλή γνώση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και της φορολογίας, καθώς και των τομέων της οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ορισμένα από αυτά τα καθήκοντα αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
— Συμμετοχή στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών και στην εποπτεία των αγορών.
— Συμμετοχή στις εργασίες που αφορούν την νομισματική πολιτική, τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της χρηματοπιστωτικής υποδομής.
— Συμμετοχή στην έρευνα, την ανάλυση, την επεξεργασία και την ερμηνεία των οικονομικών, νομισματικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων, στη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων και στη διάδοση των πληροφοριών.
— Συμμετοχή στην αξιολόγηση των οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και φορολογικών πολιτικών.
Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν ικανότητες προσαρμογής στους οριζόντιους τομείς εργασίας, καθώς και καλή κατανόηση των πολιτικών και οικονομικών γεγονότων, αποδεδειγμένες ικανότητες ανάλυσης, επικοινωνίας, σύνταξης, τεχνικών διάδοσης και διαχείρισης έργων.

 Τίτλοι σπουδών ή διπλώματα
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.
Είτε
Να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να υπολογίζεται στον αριθμό των ετών της απαιτούμενης κατωτέρω επαγγελματικής πείρας.

Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε τομέα σχετικό με την φύση των καθηκόντων. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φύση των καθηκόντων
Οι βοηθοί πρέπει να εκτελούν, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, καθήκοντα όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
— Συμμετοχή στην ανάλυση και στη σύνθεση θεμάτων για την προετοιμασία της θέσης των οργάνων, των νομικών ή/και των εντεταλμένων δικηγόρων.
— Συμμετοχή στη σύνταξη συμβουλών για νομικά, δικαστικά ή δικονομικά θέματα.
— Προετοιμασία των φακέλων σχετικά με την έκδοση των αποφάσεων του οργάνου με τη διαδικασία της εξουσιοδότησης ή την γραπτή διαδικασία, των σχεδίων ανακοινώσεων προς το όργανο καθώς και των σχεδίων διαβούλευσης των υπηρεσιών.
— Παρακολούθηση των διάφορων εν εξελίξει ενεργειών, των διαδικαστικών σταδίων (προδικαστικών και δικαστικών σταδίων) και της τήρησης των προθεσμιών.
— Διεξαγωγή προπαρασκευαστικής έρευνας και ανάλυσης της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
— Υποβοήθηση των νομικών στην επιλογή των εξωτερικών δικηγόρων ανάλογα με την υπόθεση και το αρμόδιο δικαστήριο. Εκπόνηση και έλεγχος των δελτίων παρακολούθησης σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους εξωτερικούς δικηγόρους. Σύνταξη των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση του οργάνου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
— Απάντηση στα ερωτήματα και στα αιτήματα για πληροφορίες για δικαστικές υποθέσεις υπό την ευρεία έννοια και για την είσπραξη χρεών.
— Κατάρτιση των φακέλων κοινοτικών και εθνικών επίδικων διαφορών και αναγκαστικής είσπραξης χρεών.
— Διενέργεια ερευνών και διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
— Συμμετοχή στον καθορισμό νέων εργαλείων διαχείρισης εγγράφων, τροφοδοσία και διαχείριση των βάσεων δεδομένων εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

 Τίτλοι σπουδών ή διπλώματα
Να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο στον τομέα των νομικών θεμάτων.
Ειτε
Να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να υπολογίζεται στον αριθμό των ετών της απαιτούμενης κατωτέρω επαγγελματικής πείρας.

 Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε τομέα σχετικό με την φύση των καθηκόντων.
Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 14 Ιανουαρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική κατάσχεση καταθέσεων
Προηγούμενο άρθρο
14 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Γλυφάδας
Μενού