ΟΑΕΔ: Προγράμματα απασχόλησης για περισσότερους από 23.000 ανέργους

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

oaed-megalh-1024x774Προγράμματα απασχόλησης και στήριξης της επιχειριματικότητας για περισσότερους από 23.000 εγγεγραμμένους ανέργους προωθεί τις τελευταίες ημέρες του χρόνου ο ΟΑΕΔ με στόχο να μπει με το δεξί, το 2014.

Ή για την ακρίβεια, να μειωθεί κατά τι, έστω και συγκυριακά η ανεργία.

Εκτός από το πρόγραμμα των 7.400 θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνης διάρκειας που τρέχει έως το τέλος της εβδομάδας, προετοιμάζονται άλλα δύο προγράμματα για το νέο έτος που στόχος είναι να καλύψουν από 10.000 θέσεις εργασίας το κάθε ένα. Επίσης, προωθείται άλλο ένα πρόγραμμα για νέους ελεύθερους επαγγελματίες που θα επιχορηγεί επιχειρηματικές προτάσεις, οι οποίες θα βασίζονται στην καινοτομία.

Πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες

Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει 7.400 θέσεις εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ, μόνο από εγγεγραμμένους ανέργους του Οργανισμού, για τις 7.400 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης στον τομέα της εκπαίδευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Οι αποδοχές για τους ωφελούμενους θα κυμαίνονται από 427 ευρώ (κάτω των 25 ετών) έως 490 ευρώ.

Οι θέσεις στο πρόγραμμα αφορούν καθαριστές /στριες (2.056), βοηθητικό προσωπικό (800), επιστάτες (1.049), τραπεζοκόμους (595), λογοθεραπευτές (80), σχολικούς οδηγούς (50), συνοδούς σχολικών λεωφορείων (50), εργοθεραπευτές (70), σχολικούς νοσηλευτές (90), φυσιοθεραπευτές (60), ψυχολόγους (950) και κοινωνικούς λειτουργούς (1.550).

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν όσοι άνεργοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών)
  • μακροχρόνια άνεργοι
  • άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται με διαδικασία μοριοδότησης και αναφέρονται με αλφαβητική σειρά σε προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4) Ηλικία

5)Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:

α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας

γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ξανά δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες δημόσιες προσκλήσεις.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε θέσεις για παράδειγμα σίτισης ή φύλαξης παιδιών. Απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες χωρίς εργαζόμενο και αποτελεί συνέχεια δύο προηγούμενων προγραμμάτων που κάλυψαν συνολικά 37.948 θέσεις εργασίας. Μαζί με το νέο πρόγραμμα οι θέσεις εργασίας πρόκειται να ανέλθουν στις 45.348, αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 50.000 θέσεις απασχόλησης. Προτεραιότητα δίνεται σε μακροχρόνια ανέργους, νέους σε ηλικία, που ο/η σύζυγος επίσης βρίσκεται χωρίς δουλειά, ενώ ρόλο παίζει και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Πρόγραμμα απασχόλησης για νέους έως 29 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι να απασχοληθούν 4.000 νέοι άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για επέκταση του προγράμματος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και του αντίστοιχου προγράμματος στον τουριστικό κλάδο. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας οι νέοι που συμμετείχαν στα παραπάνω προγράμματα, θα προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με τη Πολιτεία να προσφέρει επιχορήγηση των θέσεων εργασίας για έξι μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ ημερησίως για όσους είναι κάτω των 25 ετών και 18 ευρώ ημερησίως για όσους είναι άνω των 25 ετών. Η επιχορήγηση αποτελεί τμήμα του μισθολογικού κόστους και οι ημέρες ασφάλισης των εργαζομένων μπορούν να είναι έως 25 το ανώτερο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να έχουν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την ευθύνη να εκδώσει την απαραίτητη δημόσια πρόσκληση με την οποία θα καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης τόσο στον επιχορηγούμενο όσο και στο προϋπάρχον προσωπικό, δηλαδή από πλήρη να το μετατρέψει σε μερικής απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής εργασία.

Μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχον προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας, όσες μειώθηκε το προσωπικό.

Εάν η επιχείρηση έχει ήδη επιχορηγηθεί, θα υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Οργανισμό έντοκα το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις μειωμένες θέσεις εργασίας.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η οικειοθελής αποχώρηση και η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί το ανώτερο με ποσό 200.000 ευρώ.

Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 – 66 ετών

Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει 10.000 εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ που καλύπτουν το συγκεκριμένο ηλικιακό κριτήριο.

Θα επιδοτείται ο μισθός του εργαζόμενου, πρώην ανέργου, αλλά και οι ασφαλιστικές του εισφορές, στα όρια του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΕΕ) δηλαδή έως 486 ευρώ καθαρά, για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα να απορροφήσουν μέρος των εγγεγραμμένων ανέργων που είναι κάποιας ηλικίας και μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Προϋπόθεση που θα υπάρχει είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μην απολύσουν κανένα εργαζόμενο για όσο θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα για ελεύθερους επαγγελματίες

Αφορά νέους σε ηλικία ελεύθερους επαγγελματίες και επιδοτεί την ιδέα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 10.000 ευρώ και η χορήγηση των χρημάτων θα γίνεται σε δύο δόσεις.

Βασική προϋπόθεση είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν στον ΟΑΕΔ να εμπεριέχουν το στοιχείο της καινοτομίας για να μπορεί να στηριχθεί έτσι, η νεανική επιχειρηματικότητα. Στόχος του προγράμματος είναι να ενταχθούν σε αυτό έως 2.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Πηγή: Karfitsa.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τι προβλέπει ο νόμος για την εργασία και την αμοιβή στις αργίες των εορτών ;
Προηγούμενο άρθρο
Υπουργείο Οικονομικών : 1500 προσλήψεις ελεκτών
Μενού