Θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 51

ipourgio2Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του προγράµµατος «Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες Μελισσών», που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εδρεύει στο νοµό Αττικής. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

Στην Αττική

  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (Αθήνα)
  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (Αγ. Παρασκευή)
  • 1 ΠΕ Βιολόγων (Αγ. Παρασκευή)

Στην Καβάλα

  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 1 ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσία στην ακόλουθη διεύθυνση: Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10176 -ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου υπόψιν κ. Ευαγγελίας Γεωργουσίδου (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 2124503).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήµατα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη απο εδώ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην 13η ΕΒΑ Κρήτης
Προηγούμενο άρθρο
15 γυμναστές στη Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Δ. Πυλαίας Χορτιάτη
Μενού