40 εργάτες και µηχανικοί στο ∆ήµο Κορυδαλλού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

1,2Στο ∆ήµο Κορυδαλλού θα εργαστούν 40 εποχικοί υπάλληλοι ως εξής:

ΠΕ Μηχανολόγοι 1,
∆Ε Μηχανικών αυτοκινήτου 1,
 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου 7,
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας 30 και
 ΥΕ Πληντών απορριµµατοφόρου 1.
Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: 
α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή
πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή
απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή
τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή
άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και
β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ.

Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρ. Λαµπράκη
231, Τ.Κ. 181 21 Κορυδαλλός.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε αρτοζαχαροπλαστεία και φούρνους
Προηγούμενο άρθρο
Αδειοδότηση ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – Διαδικασίες και μέσω ΚΕΠ
Μενού