75 Θέσεις Εργασίας Δήµο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

ergazomenosΟ ∆ήµος Νέας Προποντίδας του Νοµού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα πέντε (75) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 

19 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων Αυτοκινήτων,
2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων (γκρέιντερ),
2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων (εκσκαφέα-φορτωτή),
2 ∆Ε Ηλεκτρολόγων,
2 ∆Ε Ηλεκτροσυγκολλητών και
48 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Απορριµµατοφόρων Αυτοκινήτων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Βιθυνίας 2 (Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων),
Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά,
απευθύνοντάς τη στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας
τηλέφωνα. επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο ΝΑΤΟ σε οικονοµικά, µηχανική, πολιτικές υποθέσεις
Προηγούμενο άρθρο
91 Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΔΔΗΕ στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων
Μενού