91 Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΔΔΗΕ στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 40

deddieΗ ∆Ε∆∆ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ενός (91) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ), που εδρεύουν στους Νοµούς Αττικής και Κυκλάδων. 

pinakas 45

Για τις θέσεις των υπαλλήλων γραφείου ζητούνται δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή πτυχίο Β’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών ∆ιαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδου 5-7,
Τ.Κ. 105 59 – ΑΘΗΝΑ,
υπ’ όψιν κ.κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ Κ.
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3287398 και 210-3287396.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/12/2013 έως και 19/12/2013.
Μενού