12 προσλήψεις στο Δήμο Δράμας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 73
2Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε αντίτιµο µε τις παρακάτω ειδικότητες και θέσεις:
  • ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΗ
  • ΔΕ ΥΑΛΟΥΡΓΟΥΣ (βιτρώ)
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΥ
  • ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
  • ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέλθουν στον ∆ηµοτικό Κατάστηµα από 16/12/2013 µέχρι 27/12/2013 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες προκειµένου να καταθέσουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην υπηρεσία µας στην παρακάτω ∆ιεύθυνση:  ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  Βερµίου 2-1ης Ιουλίου γωνία  66100 ∆ΡΑΜΑ  Υπόψη κ. Φαίδρας Οικονόµου  (τηλ .επικοινωνίας 2521350694).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
19 προσλήψεις στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Προηγούμενο άρθρο
Αιτήσεις για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο υπουργείο Δικαιοσύνης
Μενού