Από τον Ιανουάριο οι αιτήσεις για Προσλήψεις στο Λιμενικό

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 223

limenikooooooΈτοιμες από καιρό είναι οι προκηρύξεις του Λιμενικού για δόκιμους υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα. Το υπουργείο Ναυτιλίας ωστόσο προτίμησε να μεταθέσει και τους δυο διαγωνισμούς για το 2014.

Πρώτη αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Ιανουάριο η προκήρυξη για 60 δόκιμους υπαξιωματικούς.

Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ).

γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί, το 28ο έτος της ηλικίας τους,

δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).

Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

στ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ.59- 65 του Ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

ζ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

η) Να μην έχουν καταδικαστεί.

θ) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση

Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:

Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:

 • Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
 • Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

 • Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
 • Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον
 • Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον
 • Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
 • Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά

Επίσης οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς σε συγκεκριμένα μαθήματα που θα καθοριστούν από την προκήρυξη.

Η δευτερη προκηρυξη για 90 δοκιμους Λιμενοφύλακες θα εκδοθει μεσα στο πρωτο τριμηνο του 2014.

Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ, πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια  της χώρας και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου  του έτους διενέργειας του διαγωνισμού. Ειδικά για τους υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΕΠΥ το ανωτέρω όριο ηλικίας είναι αυξημένο κατά τρία(3) έτη,

 β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου δέκα (10),

 γ) Να έχουν υγεία κα άρτια σωματική διάπλαση (ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον  1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκιο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου  σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/ της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός  των ορίων 19-27 , για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων 18 -25,

δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,

ε) Να μη διώκονται ως φυγόπονοι ή φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα,

στ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,

Έτοιμες από καιρό είναι οι προκηρύξεις του Λιμενικού για δόκιμους υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα. Το υπουργείο Ναυτιλίας ωστόσο προτίμησε να μεταθέσει και τους δυο διαγωνισμούς για το 2014. Πρώτη αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Ιανουάριο η προκήρυξη για 60 δόκιμους υπαξιωματικούς.

Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ).

γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί, το 28ο έτος της ηλικίας τους,

δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).

Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

στ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ.59- 65 του Ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

ζ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

η) Να μην έχουν καταδικαστεί.

θ) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση

Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:

Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:

 • Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
 • Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

 • Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
 • Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον
 • Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον
 • Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
 • Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά

Επίσης οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς σε συγκεκριμένα μαθήματα που θα καθοριστούν από την προκήρυξη.

Η δευτερη προκηρυξη για 90 δοκιμους Λιμενοφύλακες θα εκδοθει μεσα στο πρωτο τριμηνο του 2014.

Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ, πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια  της χώρας και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου  του έτους διενέργειας του διαγωνισμού. Ειδικά για τους υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΕΠΥ το ανωτέρω όριο ηλικίας είναι αυξημένο κατά τρία(3) έτη,

 β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου δέκα (10),

 γ) Να έχουν υγεία κα άρτια σωματική διάπλαση (ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον  1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκιο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου  σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/ της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός  των ορίων 19-27 , για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων 18 -25,

δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,

ε) Να μη διώκονται ως φυγόπονοι ή φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα,

στ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,

 ζ) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων, η) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ,

θ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

 Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων, η) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ,

θ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

Μενού