Θέσεις Εργασίας σε διοικητικούς, συνεργάτες και ερευνητές για την Εκπαίδευση παιδιών Ρομά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

frontΓια τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ζητούνται άτομα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με δυνατότητα ανανέωσης κατά τη διάρκεια του έργου, ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες κάλυψης της Επιστημονικής, Ερευνητικής, Ειδικής, Διοικητικής, Οικονομικής και Γραμματειακής υποστήριξης του Έργου. Η χρονική διάρκεια του Έργου είναι από 01/01/2014 έως τη 31/12/2014. Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, δύναται η επέκταση – ανανέωση συμβάσεων έως τη λήξη της επέκτασής του, εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στη διεύθυνση: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών, Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 10561, Αθήνα. Με την ένδειξη: Πρόταση για το Έργο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosklisi.roma@gmail.com.

Σημειώνεται, ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση για μία μόνο περιφέρεια.

H προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται μέχρι την 08/01/2014 και ώρα 13.00. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θα επιλεγούν περίπου 300 Επιστημονικοί Συνεργάτες για την υλοποίηση δράσεων του Έργου οι οποίοι θα απασχοληθούν στους εξής άξονες:

Α.i. Συμμετοχή, ως εισηγητές, στην υλοποίηση σχεδιασμού επιμορφώσεων για εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

A.ii. Παροχή Ψυχοκοινωνικής στήριξης Οικογένειας – Σχολείου – Καταυλισμού. Η ενίσχυση της φοίτησης των μαθητών, θα γίνεται σε συστηματική βάση, μέσα από τα φροντιστηριακά τμήματα που θα γίνονται στα Σχολεία αλλά και από τμήματα που θα αναπτυχθούν σε καταυλισμούς, αναλόγως τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Επίσης, θα γίνεται συστηματική στήριξη στις Σχολικές μονάδες, σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, όπου υπάρχουν διάφορα προβλήματα και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία του σχολικού περιβάλλοντος.

A.iii. Ενίσχυση της πρόσβασης των μαθητών Ρομά στην Προσχολική Αγωγή, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι Επιστημονικοί συνεργάτες, μέσω της διδασκαλίας, και σε συνεργασία με ερευνητές και ειδικούς συνεργάτες, θα δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον υποδοχής των Νηπίων στην Προσχολική Αγωγή με σκοπό την προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον και θα συντελέσουν στον περιορισμό της διαρροής των μαθητών Ρομά, ώστε να μπορούν να φοιτήσουν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, όπως και οι μη Ρομά μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει συνεργασία και με λογοθεραπευτές, προκειμένου να βελτιωθούν προβλήματα άρθρωσης και λόγου για να μπορέσουν να εκφραστούν και να γράψουν στην ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης, και με κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα συντελέσουν στην ομαλή ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.

A.iv. Τέλος, Επιστημονικοί συνεργάτες θα απασχοληθούν στην προώθηση των εργασιών του δικτύου συνεργατών του Προγράμματος και στη δημοσιότητα του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κυρίως από τα Τμήματα Φιλολογίας, Φ.ΠΨ. Ψυχολογίας, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Τ.Π.Ε, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας , Μέσων και Πολιτισμού. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. από τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας και από τη Σχολή λογοθεραπείας. Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών, ειδικότερα από τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικών.

Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι από τα Τμήματα που προαναφέρονται συνιστά ελάχιστο τυπικό προσόν για την επιλογή των συνεργατών. Επιθυμητά προσόντα: α) η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Διδακτορικού Τίτλου με εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και την Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία των ευπαθών ομάδων, β) η γνώση της ρομανί γλώσσας, και γ) η εμπειρία σε Ερευνητικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Ευπαθών και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Θα επιλεγούν περίπου 5 Ερευνητές

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πρόκειται να διεξαχθούν έρευνες παιδαγωγικού / εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά. Οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν επιστημονικές μεθόδους (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, καταγραφή στοιχείων, κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ερευνητικής δραστηριότητας που έχουν αναλάβει.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Σχολών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης και κυρίως,
Πτυχίο Κοινωνιολογίας
Πτυχίο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πτυχίο Στατιστικής

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γ.i Θα απασχοληθούν περίπου 30 Ειδικοί συνεργάτες (επίκουροι) με σκοπό την υποβοήθηση και συνεργασία με τους Επιστημονικούς Συνεργάτες.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κυρίως από τα Τμήματα Φιλολογίας, Φ.Π.Ψ., Ψυχολογίας, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Τ.Π.Ε, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας , Μέσων και Πολιτισμού.
• Πτυχίο Τ.Ε.Ι. από τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας και από τη Σχολή λογοθεραπείας.
• Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών, ειδικότερα από τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικών.
Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου.

Γ.ii. Θα επιλεγούν περίπου 40 Ειδικοί Συνεργάτες εξειδικευμένοι σε καλλιτεχνικά θέματα.

Από αυτούς τους Ειδικούς Συνεργάτες μερικοί θα στελεχώσουν τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών (Ε.Δ.Α.Μ.) στα οποία μαθητές από τα σχολεία παρέμβασης ασκούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων με διάφορες δραστηριότητες (π.χ. ζωγραφική, φωτογραφία, μουσική, πληροφορική, θεατρική δημιουργία, κλπ). Άλλοι θα αναλάβουν την υλοποίηση εμψυχωτικών ή δημιουργικών δραστηριοτήτων σε συνεργαζόμενα με το Πρόγραμμα σχολεία ή σε καταυλισμούς ρομά.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
Ειδικότερα από τις Σχολές ή Τμήματα: Κινηματογράφου, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Πληροφορικής, και Γεωπονικής. Πτυχίο Σχολής ή Ι.Ε.Κ., που αποδεικνύει την εξειδίκευση του ενδιαφερομένου.

Εμπειρία αποδεδειγμένη πάνω στο αντικείμενο της θέσης που αιτούνται.

Εμπειρία από εργασία σε συναφή φορέα.

Γ.iii. Θα επιλεγούν περίπου 10 Ειδικοί Συνεργάτες για θέματα υγιεινής αγωγής, οι οποίοι θα ασχοληθούν με σχετικές παρεμβάσεις στα συνεργαζόμενα σχολεία

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Επιστημών Υγείας
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που αιτούνται
Αποδεδειγμένη εμπειρία από εργασία σε συναφή φορέα

Γ.iv. Θα επιλεγούν περίπου 60 Ειδικοί Συνεργάτες-Διαμεσολαβητές. Οι διαμεσολαβητές είναι Συνεργάτες ρόμικης καταγωγής που εποπτεύουν την τακτική φοίτηση των μαθητών, συνοδεύουν τους μαθητές στο σχολείο, διευκολύνουν – όποτε χρειάζεται – την πρόσβαση των συνεργατών του Προγράμματος στους καταυλισμούς και συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Επιθυμητό προσόν:
Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θα επιλεγούν περίπου 8 Συνεργάτες για την Οικονομική, Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ερευνητικά Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης , Ευπαθών και Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosklisi.roma@gmail.com.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Απο το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώθηκαν 80 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Προηγούμενο άρθρο
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η υποβολή περιοδικών δηλώσεων στο ΙΚΑ
Μενού