650 Θέσεις Εργασίας σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

μουσειοΣε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους θα γίνουν 650 προσλήψεις µέσα στους πρώτους µήνες του νέου έτους. 

Το προσωπικό αυτό θα καλύψει επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες, των Υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισµού, στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και στις Εφορείες Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, δηλαδή σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ, όπου λαµβάνονται υπόψη κυρίως κοινωνικά κριτήρια και ατοµικές ιδιότητες.
Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες φορέων του πολιτισµού σε εργασίες όπως:
φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και µουσείων εργασίας ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών δοµών και κάλυψη διευρυµένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που θα διενεργούνται στις παραπάνω πολιτιστικές δοµές.
Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή είναι: συντηρητές, αρχαιολόγοι, εργατοτεχνίτες, µηχανικοί, φύλακες κ.ά.
Οι υποψήφιοι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών µονάδων:
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλον ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επίσης πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους νυχτοφύλακες.

Μενού