ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα για τους 445 επιστήμονες – Πίνακες κατάταξης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

opekepeΟ ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, όπου αναφέρονται κατά Περιφέρεια/ Νομό και ανά ειδικότητα οι επιλεγέντες και οι απορριφθέντες με την αιτιολογία απόρριψής τους.

Οι οριστικά επιλεγέντες ωφελούμενοι άνεργοι επιστήμονες, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στα προσωρινά αποτελέσματα και ως εκ τούτου δεν είχαν αποστείλει δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ωφελουμένων, δεσμεύονται να αποστείλουν στο Δικαιούχο (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 8/1/2014.

Όσοι βρίσκονται στον οριστικό πίνακα παρακαλούνται να προσέλθουν στις 15 Ιανουαρίου στις 10π.μ. στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

  • Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Τίτλος/ Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
  • Μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες (αποκλειστικά και μόνο για τους οικονομολόγους προκειμένου να αποδείξουν την εξειδίκευσης τους στον αγροτικό χώρο).
  • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι η κάρτα ανεργίας πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τη λήψη πτυχίου και να είναι εν ισχύ.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού ή φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012, εάν υπάρχει κάρτα ανεργίας όχι).
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν επιδοτούνται από άλλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  • Άδεια παραμονής και απασχόλησης στην χώρα μας (μόνο για αλλοδαπούς).
  • Φωτοτυπία στοιχείων λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς και ΙΒΑΝ. Στο λογαριασμό ο ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος, είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.
  • Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

Επιπλέον για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες

i. Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι γονέας ανήλικου/ανηλίκων τέκνων, τα οποία έχουν γεννηθεί εκτός γάμου ή προέρχονται από ακύρωση γάμου, είτε από υιοθεσία προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ως άνω τεκνου/ων.

ii. Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι γονέας οικογένειας, στην οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με τον οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

iii. Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας υποβάλλεται πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολύτεκνων Ελλάδος (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν.3454/2006).

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως ή με συστημένη ταχυδρομική αποστολή (ΕΛΤΑ ή courier) στη διεύθυνση Δομοκού 5, Αθήνα 10445 μέχρι και τις 8/1/2014. Ο φάκελος θα φέρει την ένδειξη προς:

«ΔΔΟΥ- Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης.»

«Για την Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο», και εμφανή ένδειξη με το Νομό και την ειδικότητα.

Όσοι υποβάλλουν ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά τους παρακαλούνται να ενημερώσουν την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα τηλ. 210-8802780 & 210-8802740 για την αποστολή.

Όσοι δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 8/1/2014 ή σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δυσανάγνωστα, δυσδιάκριτα και δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα δηλωθέντα στοιχεία ή δεν είναι νομίμως επικυρωμένα,(όπου απαιτείται) ο υποψήφιος θα απορρίπτεται και θα καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παρ. 2.4 συγκροτήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία προβαίνει στην επαλήθευση των εμπρόθεσμα υποβληθέντων δικαιολογητικών. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το Μητρώο Ωφελούμενων που θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες και τους επιλαχόντες ωφελούμενους (οι ωφελούμενοι εμφανίζονται πάντα με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων «Αιτήσεων Συμμετοχής») καθώς και τα μόρια που συγκέντρωσαν, το οποίο δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα http://www.opekepe.gr/finalresults.asp και στα κατά τόπους περιφερειακά/νομαρχιακά παραρτήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Στο μητρώο αυτό θα περιλαμβάνονται επιλεγέντες και επιλαχόντες ωφελούμενοι και τα μόρια που συγκέντρωσαν από την διαδικασία αξιολόγησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των τελικών πινάκων κατάταξης μέχρι την Τρίτη 7/1/2014. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ειδικά για το σκοπό αυτός εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει τα περισσότερα μόρια στην ανεργία, και αν αυτά συμπίπτουν προηγείται αυτός, που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και αν και πάλι αυτά συμπίπτουν προηγείται αυτός που είναι γονέας-προστάτης οικογένειας με αναπηρία. Αν συμπίπτουν εκ νέου θα μετρήσει ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η σειρά των ενδιαφερομένων καθορίζεται με κλήρωση.

Σε περίπτωση δικαίωσης ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιαδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής ενστάσεων στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερομένους.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μέχρι 7 Ιανουαρίου οι μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Προηγούμενο άρθρο
Σύνταξη πριν από τα 60 για 400.000 ασφαλισμένους – Δείτε τα 7 κριτήρια
Μενού