26 συμβάσεις έργου στο Δήμο Ηρακλείου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 64

2Η  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου– Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.που εδρεύει στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
  • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ
  • 3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 6 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
  • 11 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ   ΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Περιοχή Λίντο, οδός Σπύρου Μουστακλή, Τ.Κ. 71306, κτίριο Διοίκησης – Θύρα 1, υπόψη κας Κοκολάκη Στέλλας (τηλ. επικοινωνίας: 2810 264560 ή 2810 264570 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ- από 10:00 π.μ -14:00 μ.μ) .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (ήτοι: η 23η-01-2014)(υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2014
Προηγούμενο άρθρο
Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 84 ανέργους
Μενού