4 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

αρχείο λήψης (6)Την πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας έως οχτώ (8) µήνες, µε ωριαία αποζηµίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, (Άθληση και Γυναίκα,Ά σκηση Ενηλίκων και Άσκηση ΑµΕΑ) περιόδου 2013-2014  ανακοίνωσε ο ∆ήµος Χανίων.

01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ θέσεις 3 Έως 8 µήνες
Τίτλοι σπουδών:Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής.
02 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ θέση 1 Έως 8 µήνες
Τίτλοι σπουδών:Πτυχίο του  Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής µε ειδικότητα ειδικής φυσικής

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του ∆ήµου Χανίων, 1ος όροφος, Κριάρη 40, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, (τηλ. Επικοινωνίας: 2821341670).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Από τις 8 έως 10 Ιανουαρίου διορθώσεις και ανακλήσεις αιτήσεων μετεγγραφών
Προηγούμενο άρθρο
3 θέσεις στη “Sato”
Μενού